Hoe Moet Je Jouw Plant Verpotten

Hoe Moet Je Jouw Plant Verpotten

Want to learn more about Repotting

Get individual care schedule and reminders for your plant with our app Planta. Never kill a plant again!

Planta on the app storePlanta on google play

Verzorgingsinstructies


Weet je niet zeker of jouw plant verpot moet worden? Hier zijn 4 signalen die je dat kunnen vertellen:

 • Hij is wiebelig, flets van kleur en is gestopt met groeien

 • De wortels groeien uit de drainagegaten in de bodem

 • Hij is erg zwaar en valt gemakkelijk om

 • Het water loopt dwars door de pot heen als je hem water geeft - zonder dat de grond echt nat wordt


DRIE MOGELIJKHEDEN OM TE OVERWEGEN BIJ HET VERPOTTEN

GEBRUIK EEN GROTERE POT Goed voor planten die hard groeien en waarbij de huidige pot de groei begint af te remmen.

DEZELFDE POT, NIEUWE GROND Voor planten die je niet groter wilt laten worden.

VERANDER DE TOPLAAG VAN DE GROND Voor grote planten die te moeilijk te verpotten zijn. Verwijder de toplaag van de oude potgrond en voeg een nieuwe verse laag potgrond toe.


DE GROOTTE VAN DE POT IS BELANGRIJK

Als je een nieuwe pot uitkiest, denk er dan aan er een te gebruiken die slechts iets groter is dan de vorige. Ongeveer 2-5cm groter is een goede richtlijn. Als je een te grote pot kiest, bestaat het risico dat de nieuwe potgrond niet snel genoeg opdroogt tussen de gietbeurten door, waardoor je plant kan stikken in de natte grond.


AANBEVOLEN POTGROND

 Verpot de plant in een 2-5cm grotere pot.


ZO VERPOT JE JOUW PLANT

 1. Geef de plant water Geef je plant water om de aarde uit de pot los te maken.

 2. Verwijder de pot Pak de plant voorzichtig vast en begin de pot los te maken, waarbij je niet aan de stam of takken mag trekken. Als het moeilijk is om de pot los te krijgen, probeer dan met een klein mesje de aarde los te snijden van de randen van de pot. Je kan ook zachtjes op de buitenkant van de pot tikken met een stuk gereedschap of op de werkbank.

 3. Snoei de wortels Doe een wortelcontrole en verwijder alles wat er dood, beschimmeld of verrot uitziet. Als zowel de grond als de wortels er gezond uitzien, vermijd dan het aanraken van de wortelkluit, want dat veroorzaakt stress bij de plant. Als er dikke wortels zijn die opgerold zijn, maak deze dan los met je vingers of knip ze af. Als je dezelfde pot weer gebruikt, schud je de aarde van de plant af en snij je ongeveer 25% van de wortels weg. Zo blijft de plant fris en klein genoeg om in dezelfde pot verder te leven.

 4. Maak de pot schoon Zorg ervoor dat de nieuwe pot vrij is van oude aarde. Was hem met zeep, spoel hem goed af en dep hem droog. Als je een vuile pot gebruikt bij het verpotten van je plant, bestaat het risico dat er micro-organismen in de oude aarde leven, die je plant kunnen infecteren.

 5. Doe potgrond op de bodem van de pot Doe grond onder in de pot. Zorg ervoor dat je er de juiste hoeveelheid in doet - de kluit moet een paar centimeter onder de rand van de pot zitten - als je hem te hoog plaatst, zal de pot overlopen bij het water geven.

 6. Zet de plant neer Zet de plant in de potgrond en controleer of hij goed in het midden staat voordat je grond toevoegt.

 7. Potgrond toevoegen Voeg potgrond rond de plant toe: klop er zachtjes met je vingers op om het stevig te maken en controleer of je plant niet dieper geplant is dan eerst.

 8. Water Geef de plant water tot het water door de drainagegaten begint te lopen.

 9. Meer potgrond? Soms moet je meer potgrond toevoegen nadat je de plant water hebt gegeven. Zorg ervoor dat je plant genoeg grond rond de wortels heeft voordat je hiermee klaar bent.


NA HET VERPOTTEN

Verpotten is stressvol voor planten. Het duurt ongeveer een maand voordat je plant volledig hersteld is en kan gaan genieten van de nieuwe en verbeterde omgeving.

Zorg er gedurende deze periode voor dat:

 • De plant op een lichte, maar beschutte plaats staat. Vermijd direct zonlicht.

 • Je de plant water geeft. Volg de instructies van Planta om dit goed te doen.

 • Je hem geen voeding geeft. De nieuwe grond zit vol met plantenvoeding, meer toevoegen kan de reeds gestresste wortels schaden.

repot

Three options when considering repotting

Use a bigger pot

Good for plants that grow a lot and where the current pot has started to inhibit its growth.

Same pot, new soil

For plants that you don’t want to get any bigger.

Change the top layer of soil

For big plants that are too hard to repot. Remove the top layer of the old soil and add a new fresh one.

Recommended soil

Ficus repotting 2

This is how you repot your plant

 1. Water the plant Water your plant to loosen up the soil from the pot.

 2. Remove the pot Gently take hold of the plant and start to loosen the pot, avoiding pulling on the trunk or branches. If it’s hard to get the pot to come off, try to cut the soil loose from the edges of the pot with a small knife. You can also gently tap on the outside of the pot with a tool or on the bench.

 3. Prune the roots Do a root control and remove anything that looks dead, moldy or rotten. If both the soil and the roots look healthy, avoid touching the root ball, as it causes stress to the plant. If there are thick roots that are coiled up, loosen these with your fingers or cut them off.

  If you’re using the same pot again, shake the soil off from the plant and cut away about 25% of the roots. This will help the plant stay fresh and small enough to continue living in the same pot.

 4. Choose the pot When picking out a new pot, think about using one that’s only slightly bigger than the last one. About 1”-2” larger is a good rule of thumb. If you pick a pot that's too large, there's a risk that the new soil won’t be able to dry up quickly enough between waterings, which might cause your plant to suffocate in the wet soil.

 5. Clean the pot Make sure the new pot is clean from old soil. Wash it with soap, rinse well and pat dry. If you use a dirty container when repotting your plant, there’s a risk that microorganisms are alive in the old soil, which can infect your plant.

 6. Pour soil in the bottom of the pot Add soil to the bottom of the pot. Make sure that you put down the right amount - the root ball should be placed a few inches under the edge of the pot - if you place it too high your pot will overflow when watering.

 7. Put down the plant Place the plant on the soil and check that it’s centered before you start adding more soil.

 8. Add soil Add soil around the plant: gently tap it with your fingers to make it firm and check that your plant is not planted deeper than it was before.

 9. Water Water the plant until water starts to exit through the drainage holes. If your plant was watered close to the repotting you might skip this step and just stick to the schedule instead.

 10. More soil? Sometimes you need to add more soil after watering the plant. Make sure that your plant has enough soil around its roots before you are done.

Repot Phalaenopsis orchid

After repotting

Repotting is stressful for plants. It takes about one month before your plant is fully recovered and can start to enjoy the new and improved environment.

During this period make sure to

 • Place the plant in a bright, but sheltered place.

 • Water it but stick to the schedule if possible. Follow the instructions in Planta to get it right.

 • Don’t feed it. The new soil is filled with plant food, adding more can harm the already stressed out roots.